Stopnie i tytuły naukowe

https://www.rdn.gov.pl


Obowiązujące przepisy

Uchwała Senatu UW z dnia 16 października 2019 w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego – https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r .

Uchwała Senatu UW nr 481 z 16 października 2019 r. reguluje szczegółowe kwestie związane ze sposobem postępowania w sprawie nadawania stopni. Załącznikami do uchwały są:

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
    zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Źródło: https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/ 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb