Umowy cywilno-prawne

zlecenie_vs_dzielo

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

 
Wzory umów obowiązujące od 05.02.2021 roku
(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

 
UWAGA: Na umowach: w sekcji „reprezentowanym przez” wpisujemy dr hab. Józefa Pawłowskiego – prodziekana,
na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BP-015-0-343/2020 z 01-09-2020, zwanym dalej „Dającym Zlecenie”

Uwaga OSOBY NIEZATRUDNIONE NA UW
– od dnia 01.01.2021  r.  Uniwersytet  Warszawski  jest zobligowany do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku  pracy z Uniwersytetem, w terminie  7 dni od daty zawarcia  umowy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 itp. Do Sekcji Prac Zleconych i Honorariów Kwestury należy przekazać w terminie 4 dni od daty zawarcia  umowy oryginał umowy o dzieło wraz z wypełnionym  i podpisanym przez dziekana /kierownika jednostki drukiem RUD- zgłoszeniem umowy o dzieło w wersji papierowej (wydruk wersji elektronicznej z pliku RUD.xlsx)

Jednocześnie wypełniony formularz RUD należy przekazać w wersji elektronicznej (plik RUD.xlsx) na adres mailowy dzielo2021@adm.uw.edu.pl z zaznaczeniem w tytule wiadomości

  • numeru umowy,
  • działu gospodarczego,

co pozwoli na przesłanie zgłoszenia umowy za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

Załącznik: zgłoszenie do ZUS [RUD.xlsx]


Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.

Nowe umowy obowiązujące od 5 lutego 2021 https://kwestura.uw.edu.pl/

 

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Umowy o dzieło na recenzje:

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

Umowa przewozu osób

Wzór umowy wydawniczej

 


 

grupy badane

Komunikat Kwestora nr 4/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych projektów badawczych

– należy uwzględnić doliczenie 17% podatku

 


Umowy w wersji angielskiej

UWAGA:

Umowy wraz z załącznikami należy zawierać wyłącznie w języku polskim. Tłumaczenie udostępnione jest jedynie w celu zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów. Wersja w języku angielskim jest tożsama z wersją w języku polskim.

Agreements and annexes should only be concluded in Polish. The translation of the documents is provided only for the purpose of familiarising yourself with the content of the documents signed in Polish. The English version is the same as the Polish version.


  • Oświadczenie dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych

Umowy wraz z załącznikami należy zawierać wyłącznie w języku polskim.
Tłumaczenie udostępnione jest jedynie w celu zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Wersja w języku angielskim jest tożsama z wersją w języku polskim.

  • Statement on the conclusion of civil law contracts.

Agreements and annexes should only be concluded in Polish.
The translation of the documents is provided only for the purpose of familiarising yourself with the content of the documents signed in Polish.
The English version is the same as the Polish version.

  • Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf 
  • Wytyczne dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – plik pdf

Kalkulator

https://kalkulatory.gofin.pl/


ZUS

Szanowni Państwo,
od 16.05.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 846) zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZZA i ZUS ZUA. W nowych formularzach ubezpieczony zobowiązany będzie do podania informacji o wykonywanym zawodzie.
W formularzu ZUS ZUA należy wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X, natomiast w formularzu ZUS ZZA należy wypełnić pole 02 ,,Kod wykonywanego zawodu” w bloku V.
Do umów zlecenie, zgłaszanych do ZUS od 16.05.2021 r. należy dołączać nowe formularze zgłoszeniowe. Nie będzie możliwości zarejestrowania umowy bez podanego kodu zawodu, tym samym nie będą przyjmowane formularze na dotychczasowych wzorach. W załączeniu znajdują się wzory nowych formularzy oraz link do katalogu kodów wykonywanego zawodu http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsQ?id=WDU20180000227, zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

*Zusowskie tzw. . „różowe druki” potrzebne są dla osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę UW tylko do umowy zlecenia.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA

Formularz ZUA_i_ZZA 2021_(załącznik PRSG.276.2021)

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.

Formularz ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja 14.05.2021 r.

 

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb