Urlopy

Informacja o zmianie regulacji prawnych od 1.10.2018 r. w zakresie:

I. Płatne urlopy naukowe.
II. Urlop bezpłatny naukowy.
III. Urlop dla poratowania zdrowia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), dalej: ustawa – PSWiN wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie zasad udzielania i wykorzystywania przysługujących nauczycielom akademickim płatnych urlopów naukowych, urlopów bezpłatnych dla celów naukowych oraz dla poratowania zdrowia.

Wskazane wyżej urlopy udzielone przed 1.10.2018 r., są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych. Podobnie wszystkie wszczęte i niezakończone przed tym dniem postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Do spraw wszczętych po 1 października 2018 r. (decydujący termin złożenia wniosku o urlop), zastosowanie będą miały przepisy nowej ustawy – PSWiN, która zmienia zasady udzielania i wykorzystywania niektórych urlopów.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb