Dotacja dla Młodych Naukowców (DSM)

DSM 2018 przyznane 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 31 lipca 2018 r.

W dniu 31 lipca 2018 r. zebrała się Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW w składzie:

 • dr hab. Józef Pawłowski – Prodziekan
 • dr Izabela Will – o. Kierownika Katedry Języków i Kultur Afryki
 • dr hab. Danuta Stasik – Kierownik Katedry Azji Południowej
 • dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi – p.o. Kierownika Katedry Japonistyki
 • dr Mirosław Michalak – p.o. Kierownika Zakładu Iranistyki
 • dr Anna Paradowska – Kierownik Zakładu Koreanistyki
 • dr Małgorzata Religa – Kierownik Zakładu Sinologii
 • dr Agata Bareja-Starzyńska – Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 • dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW – Kierownik Zakładu Hebraistyki
 • dr Konrad Zasztowt – p.o. Kierownika Zakładu Islamu Europejskiego
 • dr Olga Drewnowska-Rymarz – Kierownik Zakładu Wschodu Starożytnego

celem rozstrzygnięcia konkursu na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Na konkurs wpłynęło 11 wniosków, w tym 1 wniosek od adiunkta i 10 wniosków od uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego.

LP Imię i nazwisko kierownika tematu

Tytuł tematu

Wielkość brutto przyznanej dotacji

w zł

1.                    Ahmad Shehu

Katedra Języków i Kultur Afryki

Konceptualizcja nazw ciała w języku hausa

2 000,00
2.                    Izabela Joanna Romańczuk

Katedra Języków i Kultur Afryki

Badania nad społeczno-kulturową tożsamością płci we współczesnej prozie suahili pisarek z Tanzanii

4 700,00
3.                    Maria Piotrowska

Katedra Języków i Kultur Afryki

Wieloetniczność w kontekście badania zjawiska „Obamamamii” w Kenii

2 000,00
4.                    Paulina Pikulska

Zakład Wschodu Starożytnego

Wykorzystanie metody sieci społecznych w badaniach nad społecznością skrybów w okresie nowobabilońskim (539-332 p.n.e): studium przypadku Arad-Bela

2 000,00
5.                    Sara Manasterska

Zakład Wschodu Starożytnego

Akadyjskie listy leksykalne po okresie starobabilońskim: próba uzupełnienia

2 000,00
6.                    Stanisław Adam Jaśkowski

Zakład Iranistyki

Życie i myśl Ahmada Kasrawiegone

12 000,00
7.                    Daniel Takacs

Zakład Egiptologii

The Gebelein Speos of Hathor

4 500,00
8.                    Paweł Szczap

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Wpływ górnictwa na kulturę mongolską

2 000,00
9.                    Paweł Szczap

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Spis toponimów Ułan Bator

5 200,00
10.                Viacheslav Chernev

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

A Morphological Dictionary of the Bashkir Verb

2 000,00
11.                Ahmad Shehu

Katedra Języków i Kultur Afryki

Konceptualizcja nazw ciała w języku hausa

2 000,00

 

 

Na rozwój specjalności naukowych:

1.                       Katedra Arabistyki i Islamistyki

arabistyka i islamistyka

1 500,00
2.                       Katedra Azji Południowej

indologia

2 000,00
3.                       Katedra Japonistyki

japonistyka

1 500,00
4.                       Katedra Języków i Kultur Afryki

afrykanistyka

2 000,00
5.                       Pracownia Studiów nad Buddyzmem

buddologia

1 000,00
6.                       Zakład Egiptologii

egiptologia

1 000,00
7.                       Zakład Hebraistyki

hebraistyka

1 500,00
8.                       Zakład Iranistyki

iranistyka i afganologia

1 500,00
9.                       Zakład Islamu Europejskiego

islamistyka

1 000,00
10.                   Zakład Koreanistyki

koreanistyka

1 500,00
11.                   Zakład Sinologii

sinologia

1 500,00
12.                   Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

turkologia, mongolistyka, tybetologia

2 000,00
13.                   Zakład Wschodu Starożytnego

hetytologia i asyriologia

1 500,00

 


Zgodnie z § 2.2 ROZPORZĄDZENIA MNiSW z dnia 11 września 2015 r. Poz. 1443

 • dotacja dla młodych naukowców (DSM) – to dotacja celowa na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Na co można wydawać dotacje:

 1. Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych
 2. Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
 3. Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej
 4. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (z tym że w DSM odpowiedzialność majątkową za zakupiony sprzęt musi brać na siebie pracownik etatowy Jednostki)
 5. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 (kwerendy, udział w konferencjach, zapraszanie gości na sesje naukowe z kraju i z zagranicy)
 6. Upowszechnianie nauki (np. organizacja konferencji, publikacje)
 7. Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych (czytaj: przekazywanie wyników badań naukowych na konferencjach, w publikacjach w czasopismach punktowanych itp.)
 8. Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

DSM na specjalności naukowe na WO – głównie na zakup publikacji, książek, publikowanie opracowań młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Za zgodą dziekana można wydatkować środki z DSM-ów zakładowych zgodnie ze specyfikacją jak wyżej.


Informacja Dziekana WO dot. środków na DSM

Niewykorzystane środki przyznane w ramach konkursu dla Młodych Naukowców będą trafiały do rezerwy dziekańskiej i ponownie rozpatrywane na realizację bieżących projektów w ramach tychże funduszy (DSM).


Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.


© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb